Sommerhusregel
Home Up Rejsekort Parkeringsregler Finanskrise Bolig i udlandet Ophold i Danmark Dansk pas Sommerhusregel Bopælspligt Grundlovstale Pension Københavns  Lufthavn Kontokort Skatteaftaler Sundhed

 

Pensionister i udlandet med sommerhus i Danmark

En afgørelse i Landsskatteretten den 14. september 2005 får betydning for de mange pensionister i udlandet og ikke mindst for dem, som påtænker at udflytte. Afgørelsen er anket, men indtil der foreligger en evt. ny afgørelse, gælder nedenstående.

Hidtidige bestemmelser om sommerhus i Danmark
Før Landsskatterettens afgørelse kunne man flytte til udlandet (emigrere), uden at sommerhuset havde nogen betydning for at opgive bopælen og skattepligten i Danmark. Det kan man stadigvæk, hvis man ikke er pensionist, eller som pensionist har haft sommerhuset i mindre end 8 år. Planloven bestemmer nemlig, at hvis man er pensionist og har haft sommerhuset i mindst 8 år, har man lov at bruge sommerhuset året rundt; altså at anvende det som sin helårsbolig.
Det betyder for eksempel, at når man bor i Danmark, kan man under de omstændigheder melde sig til folkeregistreret på sommerhus-adressen.

Hvornår er man pensionist og hvad er planlovens regler for sommerhus
Efter planlovens § 41 har pensionister over 67 år, efterlønsmodtagere over 60 år samt førtidspensionister en personlig ret til at bruge et sommerhus som helårsbolig, såfremt den pågældende har ejet sommerhuset i mindst 8 år. Det er ikke en ret man skal søge om, da den kommer automatisk efter 8 års ejerskab. Omvendt kan man ikke frasige sig adgangen til at benytte sommerhuse som helårsbolig. Rent praktisk kan man dog undlade at benytte sommerhuset til helårsbolig

Ny bestemmelse for emigration/opgivelse af bopæl
Problemet er nu, at hvis man efter planlovens regler har lov til at bo i sommerhuset hele året, kan man ikke få kappet båndet over til den fulde skattepligt i Danmark, fordi man bevarer bopæl i Danmark. Det er det nye, og det har indtil videre betydning for den pensionist, der ønsker at flytte til for eksempel de sydlige himmelstrøg.

Pensionister, der er flyttet
Pensionister, der er flyttet fra Danmark, og hvis fulde skattepligt til Danmark er ophørt, bliver derfor ikke pludselig skattepligtig igen til Danmark, for de har opgivet bopælen, da de flyttede, fordi reglerne dengang var anderledes. Men den nye praksis får alligevel betydning også for dem, fordi et sommerhus nu pludselig bliver en boligmulighed, der i skattemæssig forstand bliver en bopæl, og hvis man tager ”ophold” i Danmark, indtræder skattepligten igen. Man kan ikke længere bruge de hidtidige opholdsregler i kildeskattelovens § 1, (KDL) om 6 måneder i træk i Danmark. Nu skal man tage højde for de strengere opholdsregler for helårshuse.

I KDL § 7, stk. 1, der omhandler denne situation, anføres:
”For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligten i henhold til § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.”

Siden 1972 har praksis været, at det nævnte ”ophold her i landet på grund af ferie eller lignende” betydet, at man ikke må opholde sig her i mere end 3 måneder i træk og heller ikke mere end 180 dage i alt inden for en eller anden 12-måneders periode. Den samme situation, som hvis man har erhvervet sig en ”almindelig” helårsbolig uden bopælspligt, eller en ejendom med weekendattest.

Pensionisten kan altså ikke mere være i sommerhuset i Danmark hele sommeren, som han/hun plejer uden at blive skattepligtig. Man er nødt til at tage tilbage til sin faste domicil en vis periode (et par måneder?), inden man kommer tilbage til Danmark og fortsætter ferien op til 3 måneder.

Der advares i mod at gå for tæt på grænse, for bordet fanger, uanset hvad der er årsagen til et ophold, der kommer til at strække sig over mere end de 3 måneder respektive de 180 dage.

Kan man undgå at sommerhuset medfører bevarelse af fuld dansk skattepligt?
Nej og ja. De heldige kan omgå Landsskatterettens kendelse, og de uheldige må tåle den fulde skattepligt, som pris for at bevare sommerhuset ved udrejse hvis de er pensionister.

Da reglerne fordrer at sommerhuset har været ejet i mindst 8 år, kan de pensionister, der er eneejere af sommerhuset, og som er gift eller samlevende, overdrage sommerhuset til ægtefællen/samleveren. Herefter kan sommerhuset ikke benyttes som helårsbolig før end at ægtefællen/samleveren opfylder kravene. Men det er omkostningskrævende at overdrage sommerhuset. De gifte pensionister slipper billigst. De kan nøjes med at betale for en overdragelse af sommerhuset. Er dette ikke tilfældet, foreligger der en gave, som der, bortset fra de første kr. 52.700 skal betales en gaveafgift på 15 pct. af. Har samlivet varet mindre end to år, skal der endda betales indkomstskat af gaven.

Kilde: Statsaut. revisor Ib Kristensen, TimeTax A/S (Solkysten) og advokat Erik Øvlisen


Sommerhusreglen igen…det glade vanvid forsætter

Her i november 2006 det desværre konstateres, at der ikke i denne omgang bliver ændret ved landsskatterettens dom, nævnt ovenfor, der fastslår, at hvis man som 60-årig automatisk har fået ret til at bruge sit sommerhus, som helårsbolig efter 8 år, så beholder Danmark beskatningsretten til danske pensioner, selv om vedkommende ønsker at flytte til udlandet. Den anlagte sag ved landsretten, som forhåbentlig ville havde ændret dette vanvid, er droppet, fordi – som den procederende advokat oplyser til franske Redan – hans klient fandt, med skattevæsnets hjælp, en for ham billigere løsning. Han skulle blot sælge sommerhuset til hustruen, og når hun så havde haft det i 8 år, så kunne hun sælge det tilbage til ham igen – og så videre.

Man kunne have forventet, at en sådan farce ville medføre en lynhurtig indgriben fra skatteministerens side. Men endnu har han ikke givet lyd fra sig.

Baggrunden for det glade vanvid er, hvis en familie ønsker at flytte til udlandet og der blive skattepligtig, er det efter de gældende regler nødvendigt, at flytte og realisere alt. Også ens bolig. Undtaget er sommerhus, som stadig tillades, men en landsskatteafgørelse fra 2005 har afgjort, at hvis man er pensionist og har ejet sommerhuset i 8 år, er der bopælspligt og dermed kan der ikke udflyttes uden, at også sommerhuset sælges. Det stavnsbinder dem, der vil udflytte og det begrænser dem, som allerede er udflyttet - efter de dengang gældende regler.

Opskriften nævnt ovenfor, der skal neutralisere denne afgørelse - den er ikke et fif fra en smart advokat, næh, den kommer fra skattevæsenet.

07-01-2007


 

Top

08-12-2005 - Opdateret 23-04-09